کلاس های آنلاین مهد افق

ترم ۱

سرکار خانم پرویزی
 • روزهای یکشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۱

سرکار خانم پرویزی
 • روزهای یکشنبه
 • ساعت ۱۶ -۱۷

ترم ۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای یکشنبه چهارشنبه
 • ساعت ۱۵:۳۰- ۱۶:۳۰

ترم ۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای یکشنبه چهارشنبه
 • ساعت ۱۴ -۱۵

ترم ۶

سرکار خانم محمودی
 • روزهای یکشنبه - چهرشنبه
 • ساعت ۱۳ -۱۴

ترم ۳

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۴-۱۵

ترم ۳

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۵-۱۶

ترم ۳

سرکار خانم ميرزايي
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۵-۱۶

ترم ۳

سرکار خانم ميرزايي
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۴-۱۵

ترم ۱

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۸-۱۹

ترم ۱

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸
فهرست