ترم ۳

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۵-۱۶

ترم ۲

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۳

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۷:۱۵-۱۸:۱۵

ترم ۴

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰

ترم ۵

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم ۴

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۸

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

ترم ۴

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت۱۷-۱۶

ترم۶

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم ۵

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۵-۱۴

ترم۷

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۱۲

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

ترم۱

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

ترم۳

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۳:۳۰-۱۲:۳۰

ترم۲

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۴:۴۵-۱۳:۴۵

ترم۴

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۵

ترم۶

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم۹

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۸-۱۷

ترم۱۱

سرکار خانم صمد پور
 • روزهای پنجشنبه
 • ساعت۱۱-۹

ترم۱

سرکار خانم فخيم
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت۱۵:۴۵-۱۴:۴۵

ترم۱

سرکار خانم صمد پور
 • روزهای یکشنبه - پنجشنبه
 • ساعت۱۶:۴۵-۱۵:۴۵

ترم۲

سرکار خانم فخیم
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم۳

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۵

ترم۴

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۵

ترم۲

سرکار خانم بیرام پور
 • روزهای یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

ترم۳

سرکار خانم بیرام پور
 • روزهای یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت۱۱:۱۵-۱۰:۱۵

ترم ۵

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت ۱۵:۴۵-۱۴:۴۵

ترم۱۰

سرکار خانم رهبر
 • روزهای يكشنبه
 • ساعت ۱۸-۱۷

ترم ۵

سرکار خانم ولي پور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۸-۱۷

ترم ۱s

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه -سه شنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۷

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۹:۱۵-۱۸:۱۵

ترم ۵

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۳۰

ترم ۴

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم ۲

سرکار خانم فخیم
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۱۲

سرکار خانم صمد پور
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۵:۱۵-۱۴:۱۵

ترم ۵

سرکار خانم رهبري
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم۳

سرکار خانم وليپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت۱۷-۱۶

ترم۱

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه -سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶
فهرست