ترم 12

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه-سه شنبه
 • ساعت14:30-13:30

ترم 12

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت 16-15

ترم 8

سرکار خانم وهاب
 • روزهای یکشنبه-سه شنبه
 • ساعت19:30-18:30

ترم 11

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 5

سرکار خانم وليپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت17-16

ترم 9

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای پنجشنبه
 • ساعت 11-10

ترم 8

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای شنبه
 • ساعت 17-16

ترم 7

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای شنبه
 • ساعت 15:45-14:45

ترم6 (3B)

سرکار خانم رهبري
 • روزهای يكشنبه -سه شنبه
 • ساعت 17-16

ترم10 (5B)

سرکار خانم رهبري
 • روزهای يكشنبه -سه شنبه
 • ساعت 19:30-18:30

ترم 12 (6B)

سرکار خانم رهبری
 • روزهای دوشنبه -چهارشنبه
 • ساعت 17-16

ترم 7 (4A)

سرکار خانم رهبری
 • روزهای یکشنبه-سه شنبه
 • ساعت18:15-17:15

ترم 12

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
 • ساعت 19:30-18:30

تر9

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
 • ساعت 17-16

ترم 3

سرکار خانم ايرجي
 • روزهای شنبه-سه شنبه
 • ساعت18:15-17:15
فهرست