ترم ۳

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۵-۱۶

ترم ۲

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۳

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۷:۱۵-۱۸:۱۵

ترم ۴

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۸:۳۰-۱۹:۳۰

ترم ۵

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم ۴

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۸

سرکار خانم وهاب
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

ترم ۴

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت۱۷-۱۶

ترم۶

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم ۵

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۵-۱۴

ترم۷

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۸:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۱۲

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰
فهرست