بازی شماره ۱

آموزش مفهوم ضرب – جمع – مجموعه و دسته بندی 

بازی شماره ۲

آموزش مفهوم زمان – ساعت – دقیقه 

بازی شماره ۳

آموزش مسیریابی – نقشه خوانی

بازی شماره ۴

آموزش جایگذاری- پیدان کردن تفاوتها 

بازی شماره ۵

آموزش مفهوم جمع و تفریق

بازی شماره ۶

آموزش تفريق دو طرفه 

بازی شماره ۷

استنباط- پیدا کردن تفاوتها و متضاد ها 

بازی شماره ۸

توانایی محاسبه 

بازی شماره ۹

تركيب مختصات 

بازی شماره ۱۰

محاسبه كنشي

بازی شماره ۱۱

استنباط از زنجیره اعداد

بازی شماره۱۱
محاسبه كنشي 

فهرست