ترم ۴

سرکار خانم ولی پور
  • روزهای شنبه - دوشنبه
  • ساعت ۱۰-۱۱

ترم ۳

سرکار خانم ولی پور
  • روزهای شنبه - دوشنبه
  • ساعت ۱۱-۱۲

ترم۶

سرکار خانم ولی پور
  • روزهای شنبه - دوشنبه
  • ساعت ۱۲-۱۳

ترم۶

سرکار خانم ولی پور
  • روزهای شنبه - دوشنبه
  • ساعت ۱۳-۱۴
فهرست