مقالات

  • All
  • اندیشه خلاق
اندیشه خلاق

انواع بازی در کودکان

انواع بازی در کودکان ۵ تا ۷ سال پژوهش های روانشناسی و تربیتی نشان می دهد آغــاز رشــد خلاقیــت و …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

پاسخ به پرسش کودکان

پاسخ به پرسش کودکان کــودکان مثل یک لوح ســپید هســتند که چیزي روي آن نوشــته نشــده و ایــن لوح ســپید …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

استاندارد آموزش کودک ۳ تا ۵ ساله

استاندارهای آموزش کودک ۳ تا ۵ ساله کودکان در ســنین مختلف قابلیت و توانایي هاي گوناگونــي دارند. معمــولا از سه …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

🔴 نکاتی برای تقویت مهارت های تحلیلی در کودکان

نکاتی برای تقویت مهارت های تحلیلی در کودکان ✅ در دنیــاي رقابتــي و پرمخاطره امــروز، یکي از مهم تریــن توانایي …

بیشتر بخوانید
فهرست