ترم ۱

سرکار خانم صمدپور
  • روزهای یکشنبه - سه شنبه
  • ساعت ۱۱-۱۲

ترم ۱

سرکار خانم صمدپور
  • روزهای یکشنبه - سه شنبه
  • ساعت ۱۰-۱۱

ترم ۶

سرکار خانم اسماعيل نژاد
  • روزهای دوشنبه - چهارشنبه
  • ساعت ۱۵:۱۵ - ۱۶:۱۵

ترم ۱۰

سرکار خانم اسماعيل نژاد
  • روزهای دوشنبه - چهارشنبه
  • ساعت ۱۶:۱۵-۱۷:۱۵

ترم ۲

سرکار خانم اسماعيل نژاد
  • روزهای دوشنبه - چهارشنبه
  • ساعت ۱۷:۱۵ - ۱۸:۱۵
فهرست