ترم ۴

سرکار خانم فخيم
 • روزهای شنبه - چهارشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۴

سرکار خانم فخيم
 • روزهای شنبه - چهارشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۱۱

سرکار خانم وهاب
 • روزهای یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۵ - ۱۶

ترم ۱

سرکار خانم وهاب
 • روزهای یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۱

سرکار خانم وهاب
 • روزهای یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۳

سرکار خانم وهاب
 • روزهای یکشنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۸-۱۹

ترم ۱۱

سرکار خانم وهاب
 • روزهای پنجشنبه
 • ساعت ۱۱-۱۲

ترم ۱

سرکار خانم فخیم
 • روزهای یکشنبه چهارشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۱

سرکار خانم فخیم
 • روزهای یکشنبه چهارشنبه
 • ساعت۱۷-۱۸

ترم ۱

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه سه شنبه
 • ساعت۱۵-۱۶

ترم ۲

سرکار خانم فخیم
 • روزهای یکشنبه چهارشنبه
 • ساعت۱۵-۱۶
فهرست