هیات مدیره گروه آموزشی اندیشه خلاق

دکتر جهانگیر علی پور ( مدیر عامل)

تلفن : ۳۳۲۵۴۵۲۵

تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۱۳۹۱۶۶

پست الکترونیکی: ucmas_az@yahoo.com

مهندس مهران زینالی (رییس هییت مدیره و مدیر آموزشگاه اندیشه خلاق)

تلفن : ۳۶۵۷۸۹۲۵

تلفن همراه: ۰۹۱۴۲۲۰۹۳۰۲

پست الکترونیکی: mehran.zeynali@gmail.com

مهندس پیمان زینالی (نایب رییس هییت مدیره)

تلفن : ۳۶۵۷۸۱۰۵

تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۱۵۶۷۶

پست الکترونیکی: peyman.zeynali@gmail.com

فهرست