کلاس های آنلاین گلستان طاها و طوبی

ترم ۴

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۰ - ۱۱

ترم ۶

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۱ -۱۲

ترم ۶

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۲ -۱۳

ترم ۶

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۳ -۱۴

ترم ۳

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۲-۱۳

ترم ۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۲

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۳-۱۴

ترم ۷

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه
 • ساعت ۱۴-۱۵

ترم ۱

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۲

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه سه شنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم۲

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه سه شنبه
 • ساعت ۱۵-۱۶

ترم ۱۰

سرکار خانم عبادي
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۱۰

سرکار خانم عبادي
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم۱۱

سرکار خانم رهبري
 • روزهای سه شنبه - پنجشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۵:۴۵

ترم۴

سرکار خانم رهبري
 • روزهای سه شنبه - پنجشنبه
 • ساعت ۱۸:۴۵-۱۷:۱۵

ترم۴

سرکار خانم ايرجي
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت ۱۱-۱۰

ترم۱

سرکار خانم رهبری
 • روزهای شنبه-چهارشنبه
 • ساعت ۱۸-۱۷

ترم۴

سرکار خانم رهبری
 • روزهای شنبه-چهارشنبه
 • ساعت ۱۷-۱۶

ترم۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه-سه شنبه
 • ساعت ۱۹:۳۰-۱۸:۳۰
فهرست