کلاس های آنلاین گلستان طاها و طوبی

ترم ۴

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۰ - ۱۱

ترم ۶

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۱ -۱۲

ترم ۶

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۲ -۱۳

ترم ۶

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت ۱۳ -۱۴

ترم ۳

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۲-۱۳

ترم ۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۶-۱۷

ترم ۵

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۷-۱۸

ترم ۲

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت ۱۳-۱۴

ترم ۷

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه
 • ساعت ۱۴-۱۵
فهرست