نکاتی برای تقویت مهارت های تحلیلی در کودکان

✅ در دنیــاي رقابتــي و پرمخاطره امــروز، یکي از مهم تریــن توانایي هایي که هر بزرگســالي باید به آن مجهز شــود، مهارت هاي تحلیلي اســت. مهــارت تحلیل بــراي زندگي روزمره شــخصي، حرفه اي، فکري و اجتماعي ما بســیار مهم است. آنها به ما کمک مي کنند تا شــرایط پیرامون خود را بهتر بشناســیم و مشــکلات را بــا توانایي هاي خود حــل کنیــم. به جرئــت مي تــوان گفت که مهارت هاي تحلیلي پایه و اساس موفقیت است. به همین دلیل اســت که همه والدین مي خواهند فرزندانشــان براي عملکرد مناسب و زندگي بهتر، مجهز بــه مهارت هــاي تحلیلي باشــند. تقویت مهارت هاي تحلیلي هم ساده و هم دشوار است.

🚻 والدین باید صبور و باحوصله باشند تا فرزندانشان بتواننــد بــا آرامش و بــدون اضطــراب از تلاش بــراي بهبود و تقویت مهارت هــاي تحلیلي لذت ببرند. با انجام چند کار ســاده مي توانید اساس و پایه مهارت هاي تحلیلــي را در فرزندانتان ایجاد و تقویــت کنید.

1️⃣ بــراي کودکتان کتــاب بخوانید:

خواندن روشــي بســیار تحســین برانگیز است که به کــودکان از جهــات گوناگوني کمــک مي کند. داستاني را بخوانید که در آن استدلال یا مسئله اي در جریان اســت که فرزند شــما با آن آشناست. پس از خواندن داســتان، از فرزندتان بخواهید در مورد موضوع آن فکر کند. بازخورد وي به شــما ایــن امکان را مي دهد تا بدانید که ذهن او چگونه
عمل مي کند و چقدر درک کرده است.

2️⃣ از کودکتان سؤال بپرســید:

معمولا سؤال پرسیدن کار کودکان اســت؛ اما براي تقویت مهارت تحلیلي، پرســشابزار مهمي است. پرسیدن را با سؤالات ساده و در موقعیت مناسب شــروع کنید. مثلا حین تماشاي کارتون موردعلاقه کودک بپرســید«فکر مي کنید الان چه اتفاقي خواهد افتاد؟» این قبیل سؤال ها کودک شــما را بــه فکر کردن و پاســخ دادن وادار مي کنــد.

3️⃣ از ریاضیات کمک بگیرید:

ریاضي یکي از راه هاي مناسب براي تقویت مهارت هاي تحلیلي است. با محاســبات ساده شروع کنید. کودکتان را به خرید ببرید، تعــداد کالاهایي را که قصد خرید دارید با کمــک او بردارید و اجازه بدهید او آنها را در سبد خرید بگذارد و در منزل با کمک وي خرید را جابه جا و مرتب کنید؛ در این صورت این امکان را براي او فراهــم مي کنید تا مهارت هاي تحلیلي خود را توسعه دهد.

4️⃣ با کودکتان بازي فکري کنید:

همه چیــز در مغز اتفاق مي افتــد. یکي از بهترین راه هــاي تقویــت مهارت هــاي تحلیلــي کودک، درگیرکردن او در بازي هاي فکري است زیرا بازي،ذهــن او را به چالش مي کشــد. بازي هایي مانند بــازي با کلمات، معماها یا ســودوکو و بازي هاي تخته اي مانند شــطرنج، توانایي هــاي تفکر او را آزموده و به پیشــرفت مهارت هاي تحلیلي کمک مي کنند.

5️⃣ به کودک وظایفي ساده اما جدید بدهید:

وظایفي که متناســب با درک و سن او باشد، مثلا هنگام آشــپزي از او در آشــپزخانه کمک بگیرید. کارهاي کوچک روزمره مي توانند به عنوان روشي شــگفت انگیز براي کمک بــه تقویت مهارت هاي تحلیلي فرزندتان مؤثر باشند.

* زری آقاجانی
پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکي مدرس*
روزنامه شرق، سال هفدهم، شماره 3627