ترم 12 (6B)

سرکار خانم ولیپور
  • روزهای یکشنبه-سه شنبه
  • ساعت 19:30-18:30

تر12

سرکار خانم ایرجی
  • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
  • ساعت 18:15-17:15