ترم9

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت 17-16

ترم 8

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت 15:45-14:45

ترم10

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 11

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه
 • ساعت14:30-13:30

ترم 7

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 6

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت 17-16

ترم 7

سرکار خانم وهاب
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت 15:45-14:45

ترم9

سرکار خانم وهاب
 • روزهای شنبه-سه شنبه
 • ساعت 19:30-18:30 14:30-13:30

ترم 4

سرکار خانم فخیم
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 3

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت 15:45-14:45

ترم 3

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت18:15-17:15

ترم 6

سرکار خانم فخیم
 • روزهای شنبه
 • ساعت 17-16

ترم4

سرکار خانم فخیم
 • روزهای دوشنبه
 • ساعت 17-16

ترم 4

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت 17-16

ترم 5

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 5

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت 15:45-14:45

ترم6

سرکار خانم فخیم
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت 19:30-18:30

ترم 2

سرکار خانم محمودی
 • روزهای یکشنبه-پنجشنبه
 • ساعت19:30-18:30 و 18:15-17:15

ترم 2

سرکار خانم محمودی
 • روزهای یکشنبه-پنجشنبه
 • ساعت18:15-17:15 و 14:45-13:45

ترم7

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه
 • ساعت 19:30-18:30

ترم3

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه -سه شنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 3

سرکار خانم محمودی
 • روزهای یکشنبه-پنجشنبه
 • ساعت16:45-15:45

ترم4

سرکار خانم وليپور
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت17-16

ترم 7

سرکار خانم وليپور
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت13:30-12:30

ترم 9

سرکار خانم ولیپور
 • روزهای پنجشنبه
 • ساعت 11-10

ترم1a

سرکار خانم رهبري
 • روزهای يكشنبه -سه شنبه
 • ساعت19:30-18:30

ترم8

سرکار خانم رهبري
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم12

سرکار خانم رهبري
 • روزهای يكشنبه
 • ساعت 18:15-17:15

ترم 3a

سرکار خانم رهبري
 • روزهای يكشنبه -سه شنبه
 • ساعت17-16

ترم6

سرکار خانم صمد پور
 • روزهای شنبه-سه شنبه
 • ساعت20-19

ترم 5

سرکار خانم بيرام پور
 • روزهای يكشنبه-سه شنبه
 • ساعت12:10-11:10

ترم5

سرکار خانم بیرام پور
 • روزهای یکشنبه
 • ساعت11-10

ترم6

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
 • ساعت 19:30-18:30

ترم 1s

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
 • ساعت 17-16

ترم 1A

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
 • ساعت 18:15-17:15
فهرست