ترم 12

سرکار خانم وهاب
  • روزهای سه شنبه
  • ساعت 18:15-17:15

ترم 10

سرکار خانم ولیپور
  • روزهای یکشنبه-سه شنبه
  • ساعت 19:30-18:30

ترم11 (6A)

سرکار خانم ولیپور
  • روزهای دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعت 19:30-18:30

ترم8 (4B)

سرکار خانم ولیپور
  • روزهای يكشنبه -سه شنبه
  • ساعت 18:15-17:15

تر11

سرکار خانم ایرجی
  • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
  • ساعت 17-16