ترم 11

سرکار خانم وهاب
  • روزهای سه شنبه
  • ساعت 18:15-17:15

ترم 8

سرکار خانم ولیپور
  • روزهای یکشنبه-سه شنبه
  • ساعت 19:30-18:30

ترم6 (3B)

سرکار خانم رهبري
  • روزهای يكشنبه -سه شنبه
  • ساعت 17-16

ترم10 (5B)

سرکار خانم رهبري
  • روزهای دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعت 17-16

تر10

سرکار خانم ایرجی
  • روزهای يكشنبه -چهارشنبه
  • ساعت 17-16
فهرست