بلاگ ...

اندیشه خلاق
andeshekhalag.com

انواع بازی در کودکان

انواع بازی در کودکان 5 تا 7 سال پژوهش های روانشناسی و تربیتی نشان می دهد آغــاز رشــد خلاقیــت و آفرینندگی در کودکان ســن آمادگی و

ادامه مطلب »
اندیشه خلاق
andeshekhalag.com

پاسخ به پرسش کودکان

پاسخ به پرسش کودکان کــودکان مثل یک لوح ســپید هســتند که چیزي روي آن نوشــته نشــده و ایــن لوح ســپید اطلاعات خــود را از محیط اطراف،

ادامه مطلب »