استاندارهای آموزش کودک 3 تا 5 ساله

کودکان در ســنین مختلف قابلیت و توانایي هاي گوناگونــي دارند. معمــولا از سه ســالگي آموزش به کــودکان را مي توان آغاز کــرد. هرچند از چهار تا شش ســالگي اوج ســنین آموزش اســت. کودکان در چهارســالگي مي توانند تا حــدودي مهارت هاي اساســي براي نوشــتن را بیاموزند. آنها باید بتوانند چگونگي قلم به دســت گرفتن، خط کشیدن و رسم تصاویــر را یاد بگیرنــد.

کودکان در این ســن قادرند خطوط درهم وبرهمي را به صورت متن بنویسند که با شکل یا تصویر کاملا متفاوت است. کودک مي تواند انواع مداد، ماژیک و… را به درســتي به دست گرفته و با آن خطوط یا تصاویري را رســم کند یا روي کاغذ خطوطي مبهم و درهم وبرهم مي نویسد و مي گوید در حال مشق نوشــتن اســت. کودک مي تواند برخي حروف و برخي از اشــکال را به خوبي رســم کند و به والدین خود نشــان دهد و قادر است خطوط را تا حدودي قابل درک و نزدیک به خط نوشتاري بنویسد؛ مثلا کودک تصویري را نقاشــي کرده و با چند حرفي که بلد اســت به اصطلاح براي آن نامي مي نویسد.

همچنین کودکان در این ســن بــا آموزش بزرگ ترها مي توانند نام خود را تا حدودي درســت بنویســند. ازجمله استانداردهاي آموزشي دیگري که مي تواند مدنظــر قرار گیــرد، آموزش نقش هــاي اجتماعي، جغرافیا و اقتصاد است.

 درک نقش هاي اجتماعي افراد

درک و تعیین جایگاه افــراد در جامعه و اینکه هرکدام چه نقش ها و وظایفي برعهده دارند؛ مانند درک نقــش پدر و مادر، معلمــان، مدیر مهد و…شناســایي و درک سیاســتمداران کنوني به عنوان رهبــر و رئیس جمهــور و… و درک وظایــف و نقشآنها در جامعه و اداره آن.آموزش و درک قوانین جاري در جامعه، مهــد، خانواده و اینکه این قوانین چــه کمکي به ما مي کنند.آمــوزش و درک خود به عنوان فردي از جامعه، خانواده و گروه همســالان در مهــد.آموزش نقش دانش آمــوز در کلاس و اهمیت رعایت قوانین مدرسه و کلاس.

درک جغرافیا

اســتفاده درســت از کلمات و ضمایر مکاني و زماني مانند آنجا، اینجا، زیر، بالا، پایین، چپ، راست، روبه رو، جلــو، عقب، مابیــن و… مانند اســتفاده از مکان نما و شناختن دســت و پاي چپ و راست.
درک نقشــه جغرافیایي شهر و کشور و تعیین مکان کشــور روي کره زمین.
شناســایي و درک کامل از مــکان و موقعیت مهد، مانند شناســایي اتاق بازي، کلاس ها، ســرویس بهداشــتي، حیاط و… و آموزش و درک آدرس مهــد و آدرس محــل ســکونت.
شناسایي و درک فصل هاي مختلف سال و تأثیري که هــر فصل بر جامعه و افراد دارد؛ مثلا اینکه افراد در هر فصلي چه لباسي مي پوشند.

درک اقتصاد

درک کلمــات مربــوط به کار مثل: شــغل، پول، خریدوفــروش و …
توضیــح و درک اینکه افراد کار مي کننــد تا پول به دســت آورند و بــا آن چیزهایي را که مي خواهنــد تهیه کننــد.
درک این موضوع که افراد هرکدام بنا بر تخصص خود شــغل هاي گوناگون را برعهده دارند و در هر شــغلي وظایــف و ابزارهاي متفاوتــي وجود دارد که این مــورد را مي توان با انواع تصاویر، کتاب ها، فیلم ها و نرم افزارها آموزش داد.

* آزاده سید میرزایی جهقی
پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکي مدرس*
روزنامه شرق، سال هفدهم، شماره 3637

مطالعه بیشتر ….
نکاتی برای تقویت مهارتهای تحلیلی کودکان 

1 دیدگاه. همین الان خارج شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.