بازی شماره 1

آموزش مفهوم ضرب – جمع – مجموعه و دسته بندی 

بازی شماره 2

آموزش مفهوم زمان – ساعت – دقیقه 

بازی شماره 3

آموزش مسیریابی – نقشه خوانی

بازی شماره 4

آموزش جایگذاری- پیدان کردن تفاوتها 

بازی شماره 5

آموزش مفهوم جمع و تفریق

بازی شماره 6

آموزش تفريق دو طرفه 

بازی شماره 7

استنباط- پیدا کردن تفاوتها و متضاد ها 

بازی شماره 8

توانایی محاسبه 

بازی شماره 9

تركيب مختصات 

بازی شماره 10

محاسبه كنشي

بازی شماره 11

استنباط از زنجیره اعداد

بازی شماره11
محاسبه كنشي