ترم 2

سرکار خانم بیرامپور
  • روزهای يكشنبه - سه شنبه
  • ساعت10-11

ترم 1

سرکار خانم محمودی
  • روزهای شنبه دوشنبه
  • ساعت10-11