برنامه آموزشی سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش I MATHS

پک قرمز گروه سنی 3 و 4 سال

محتوی آموزشی ترم 2A-2B  آی مت شامل :
هماهنگی دست و چشم – مفهوم نزولی و صعودی – مهارت مشاهده – هندسه – سایه ها – مفهوم احتمالات – اشکال هندسی –  انطباق فضایی و …
* این ترم شامل 20 جلسه 1 ساعته خواهدبود

1a2a-01

محتوی آموزشی ترم 1A-1B آی مت شامل :
مفهوم توالی اعداد – مشاهده – طبقه بندی و همتا سازی – ارتباطات پایه – تشخیص کمیت – تشخیص اشکال – جهت یابی هندسی – الگوها و …
* این ترم شامل 20 جلسه 1 ساعته خواهدبود

پک آبی گروه سنی 5 و 6 سال

محتوی آموزشی ترم 4A-4B آی مت شامل : 

مفهوم تحلیل – شناخت قرینه ها – آشنایی با مختصات- شناخت تقارن – مفهوم تجزیه و ترکیب – چرخش موازی – مفهوم هماهنگی و …
* این ترم شامل 20 جلسه 1 ساعته خواهد بود.

محتوی آموزشی ترم 3A-3B آی مت شامل :

الگوسازی تصویری – جهت یابی کنشی و فضایی – مفهوم وزن – شناخت اشکال در آینه – مفهوم بزرگتر و کوچکتر – توسعه تفکر واگرا و …
* این ترم شامل 20 جلسه 1 ساعته خواهدبود.

پک سبز گروه سنی 7 و 8 سال

محتوی آمورشی  ترم 6A-6B آی مت شامل  :
یادگیری زمان – محاسبه – مفهوم جمع و تفریق – اسندلال – یادگیری زمان – توانایی محاسبه – گروه بندی اعداد – مفهوم ترکیب و …
* هر ترم شامل ۲۰ جلسه ۱ ساعته خواهد بود.

محتوی آموزشی ترم 5A-5B آی مت شامل : 
مفهوم فاصله و سطح – مفهوم تعادل – مفهوم جایگزینی و جانشینی – شمارش استنباطی- تفریق دوطرفه و …
*هر ترم شامل 20 جلسه ۱ ساعته خواهد بود.