• گروه آموزشی اندیشه خلاق برای فعالیت های خود، مجوز فعالیت و تاییدیه محصولات آموزشی را از مراجع ذیل دریافت نموده است.
  • دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  • اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
  • نواحی پنج گانه آموزش و پرورش تبریز
  • سازمان بهزیستی کل کشور
  • سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی
  • شهرداری تبریز
  • نهاد کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
مجوز نهایی تبریز