ترم 11

سرکار خانم صمدپور
  • روزهای شنبه - چهارشنبه
  • ساعت 14-15

ترم 2

سرکار خانم ولیپور
  • روزهای شنبه - دوشنبه
  • ساعت 15:45-14:45