نحوه آموزش مفاهیم استیم ( S T E A M ) با استفاده از رباتیک

افق سازی:

دانش‌آموزان در اولین گام کلاس، با یک مسأله مواجه خواهند شد که باید برای آن راه ‌حل ارایه دهند؛ به عبارت دیگر مربی در قسمت «برقراری ارتباط»، مسأله‌ی کلاس را به دانش‌آموزان معرفی می‌کند و میان ذهن آن‌ها  و موضوع طرح درس، ارتباط برقرار می‌کند. مربیان رباتیک اندیشه خلاق با توجه به گروه سنی دانش‌آموزان و با بهره‌گیری از ابزار‌هایی مانند: قصه، فیلم، عکس، بازی و … این مرحله را اجرا می‌کنند.

ساخت:

با اتمام مرحله‌ی افق سازی، دانش‌آموزان به خوبی مسأله مربوط به طرح درس را درک کرده‌اند و با توجه به طرح درس شروع به ساخت میکنند

تحلیل و بررسی:

پس از اینکه دانش‌آموزان سازههای خود را سـاختند، مربی در مرحـله‌ی تحلیـل و بررسـی در مورد سازه‌ها گفت‌و‌گو خواهد کرد. او با سؤال کردن، تلاش می‌کند ذهن دانشآموزان را متوجه ابعاد گوناگون سازه کند تا مشکلات آن را کشف و مجدداً سازه را کامل کنند. همچنین با مفاهیم علمی و مهندسی سازه آشنا شوند.

لذت بردن:

با مسابقه دادن و رقابت و ایجاد فضای شور و نشاط

در پایان هر جلسه، مربی با طرح سؤالی مرتبط با موضوع کلاس، چالش جدیدی در ذهن دانش آموز ایجاد می کند که تا جلسه‌ی آینده ذهن او را درگیر نماید