هیات مدیره گروه آموزشی اندیشه خلاق

دکتر جهانگیر علی پور ( مدیر عامل)

تلفن : 33254525

تلفن همراه: 09146139166

پست الکترونیکی: ucmas_az@yahoo.com

مهندس مهران زینالی (رییس هییت مدیره و مدیر آموزشگاه اندیشه خلاق)

تلفن : 36578925

تلفن همراه: 09142209302

پست الکترونیکی: mehran.zeynali@gmail.com

مهندس پیمان زینالی (نایب رییس هییت مدیره)

تلفن : 36578105

تلفن همراه: 09143015676

پست الکترونیکی: peyman.zeynali@gmail.com