کلاس های آنلاین گلستان طاها و طوبی

ترم 4

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت 10 - 11

ترم 6

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت 11 -12

ترم 6

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت 12 -13

ترم 6

سرکار خانم عبادی
 • روزهای شنبه - دوشنبه
 • ساعت 13 -14

ترم 3

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت 12-13

ترم 5

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت 16-17

ترم 5

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت 17-18

ترم 2

سرکار خانم ایرجی
 • روزهای شنبه - سه شنبه
 • ساعت 13-14

ترم 7

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه
 • ساعت 14-15

ترم 1

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه سه شنبه
 • ساعت 17-18

ترم 2

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه سه شنبه
 • ساعت 16-17

ترم2

سرکار خانم ولی پور
 • روزهای یکشنبه سه شنبه
 • ساعت 15-16

ترم 10

سرکار خانم عبادي
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت 17-18

ترم 10

سرکار خانم عبادي
 • روزهای چهارشنبه
 • ساعت 16-17

ترم11

سرکار خانم رهبري
 • روزهای سه شنبه - پنجشنبه
 • ساعت 17-15:45

ترم4

سرکار خانم رهبري
 • روزهای سه شنبه - پنجشنبه
 • ساعت 18:45-17:15

ترم4

سرکار خانم ايرجي
 • روزهای سه شنبه
 • ساعت 11-10

ترم1

سرکار خانم رهبری
 • روزهای شنبه-چهارشنبه
 • ساعت 18-17

ترم4

سرکار خانم رهبری
 • روزهای شنبه-چهارشنبه
 • ساعت 17-16

ترم5

سرکار خانم محمودی
 • روزهای شنبه-سه شنبه
 • ساعت 19:30-18:30