ترم 1

سرکار خانم صمدپور
  • روزهای یکشنبه - سه شنبه
  • ساعت 11-12

ترم 1

سرکار خانم صمدپور
  • روزهای یکشنبه - سه شنبه
  • ساعت 10-11

ترم 6

سرکار خانم اسماعيل نژاد
  • روزهای دوشنبه - چهارشنبه
  • ساعت 15:15 - 16:15

ترم 10

سرکار خانم اسماعيل نژاد
  • روزهای دوشنبه - چهارشنبه
  • ساعت 16:15-17:15

ترم 2

سرکار خانم اسماعيل نژاد
  • روزهای دوشنبه - چهارشنبه
  • ساعت 17:15 - 18:15