مقالات

  • همه
  • اندیشه خلاق
اندیشه خلاق

انواع بازی در کودکان

انواع بازی در کودکان 5 تا 7 سال پژوهش های روانشناسی و تربیتی نشان می دهد آغــاز رشــد خلاقیــت و …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

پاسخ به پرسش کودکان

پاسخ به پرسش کودکان کــودکان مثل یک لوح ســپید هســتند که چیزي روي آن نوشــته نشــده و ایــن لوح ســپید …

بیشتر بخوانید
اندیشه خلاق

استاندارد آموزش کودک 3 تا 5 ساله

استاندارهای آموزش کودک 3 تا 5 ساله کودکان در ســنین مختلف قابلیت و توانایي هاي گوناگونــي دارند. معمــولا از سه …

بیشتر بخوانید